ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Download
Publications Copernicus
Download
Citation
Articles | Volume III-3
https://doi.org/10.5194/isprs-annals-III-3-423-2016
https://doi.org/10.5194/isprs-annals-III-3-423-2016
06 Jun 2016
 | 06 Jun 2016

CONSISTENT TONAL CORRECTION FOR MULTI-VIEW REMOTE SENSING IMAGE MOSAICKING

Menghan Xia, Jian Yao, Li Li, Renping Xie, and Yahui Liu

Related authors

S-CNN-BASED SHIP DETECTION FROM HIGH-RESOLUTION REMOTE SENSING IMAGES
Ruiqian Zhang, Jian Yao, Kao Zhang, Chen Feng, and Jiadong Zhang
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B7, 423–430, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B7-423-2016,https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B7-423-2016, 2016
A UNIFIED BLENDING FRAMEWORK FOR PANORAMA COMPLETION VIA GRAPH CUTS
Kai Chen, Jian Yao, Menghan Xia, Xinyuan Gui, Xiaohu Lu, and Li Li
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B3, 487–494, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B3-487-2016,https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B3-487-2016, 2016
OPTIMAL IMAGE STITCHING FOR CONCRETE BRIDGE BOTTOM SURFACES AIDED BY 3D STRUCTURE LINES
Yahui Liu, Jian Yao, Kang Liu, Xiaohu Lu, and Menghan Xia
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B3, 527–534, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B3-527-2016,https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B3-527-2016, 2016
PAIRWISE LINKAGE FOR POINT CLOUD SEGMENTATION
Xiaohu Lu, Jian Yao, Jinge Tu, Kai Li, Li Li, and Yahui Liu
ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., III-3, 201–208, https://doi.org/10.5194/isprs-annals-III-3-201-2016,https://doi.org/10.5194/isprs-annals-III-3-201-2016, 2016
LASER-BASED SLAM WITH EFFICIENT OCCUPANCY LIKELIHOOD MAP LEARNING FOR DYNAMIC INDOOR SCENES
Li Li, Jian Yao, Renping Xie, Jinge Tu, and Chen Feng
ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., III-4, 119–126, https://doi.org/10.5194/isprs-annals-III-4-119-2016,https://doi.org/10.5194/isprs-annals-III-4-119-2016, 2016